Photo Gallery - Immortals

Name: Aphrodite
Status: Alive

Name: Ares
Status: Alive

Name: Athena
Status: Deceased
CoD: Xena
 

Name: Bacchus
Status: Unknown

Name: Callisto
Status: Reincarnated

Name: Celeste
Status: Alive
 

Name: Charon
Status: Alive

Name: Cupid
Status: Alive

Name: Demios
Status: Deceased
CoD: Xena
 

Name: Discord
Status: Deceased
CoD: Xena

Name: The Fates
Status: Unknown

Name: The Furies
Status: Deceased
CoD: Xena
 

Name: Hades
Status: Deceased
CoD: Xena

Name: Hephaestus
Status: Deceased
CoD: Xena

Name: Hera
Status: Unknown
 
Name: Kal
Status: Deceased
CoD: Xena
Name: Odin
Status: Alive
Name: Poseidon
Status: Deceased
CoD: Xena
 
Name: Strife
Status: Deceased
CoD: Callisto
Name: Velasca
Status: Encased in Stone
Name: Zeus
Status: Deceased
CoD: Hercules